4. Online begeleiden groep / individu

Op deze pagina vind je informatie over en koppelingen naar:

 • online mentoruur/SLB-uur
 • online studievoortgangsgesprek
 • online loopbaangesprek
 • online BPV(driehoeks)gesprek
 • online zorgbegeleiding

Het op afstand begeleiden van de lerende blijft na de coronatijd een waardevolle aanvulling op de traditionele fysieke begeleiding. De docent/begeleider op onderstaande deelgebieden combineert de begeleiding op school (of op het leerbedrijf) met begeleiding op afstand.


Wat verstaan we onder begeleiding op afstand?

Begeleiden op afstand is het niet plaatsgebonden begeleiden van de lerende door de docent/begeleider door middel van digitale communicatiemiddelen als:

 • Telefoon
 • Mail
 • Chat-platforms
 • ELO (o.a. Itslearning)
 • Videobellen (o.a. Teams)

Digitale begeleiding heeft als voordeel dat er geen fysieke reistijd nodig is. In een gesprek op afstand kom je vaker sneller tot de kern. Het inplannen van meerdere korte contactmomenten is makkelijker te realiseren en kan vraaggestuurder zijn: De lerende kan n.a.v. de behoefte contact opnemen en is niet afhankelijk van het tijdstip dat er een fysiek gesprek gepland staat.

Via videobellen is het mogelijk meerdere leerlingen/studenten op afstand tegelijkertijd te begeleiden (of met meerdere begeleiders het gesprek met één leerling te voeren). Afhankelijk van de hulpvraag en het type persoon zal de lerende de afstand door de digitale communicatiemiddelen als juist prettig of onprettig ervaren.

Een nadeel van het begeleiden op afstand is het niet voldoen aan de behoefte van mensen om elkaar fysiek te spreken en zien. Het mogelijk missen van essentiële non- verbale communicatie is een aandachtspunt.


Algemene tips voor het begeleiden op afstand

 • Houd rekening met de digitale vaardigheid en voorkeur voor communicatiemiddel van de lerende.
 • Let op de AVG-richtlijnen van Curio, begeleiding is vaak privacygevoeliger dan een online les.

Studieloopbaanbege-leiding of mentoruur op afstand

De wijze van begeleiding is afhankelijk van de keuze van het team en/of de school.

Vaak wordt studieloopbaanbegeleiding met de groep (klassikaal) geroosterd en vinden er daarnaast, geroosterde, individuele gesprekken met de lerende plaats.

De geroosterde mentor/SLB-bijeenkomsten kunnen ingezet worden zoals les op afstand.

De individuele voortgangsgesprekken kunnen ingepland worden via Teams. Verslaglegging blijft hetzelfde.

De studieloopbaanbegeleider/mentor heeft ook de taak aanspreekpunt te zijn voor ouders/verzorgers. Na een eerste fysieke kennismaking (indien mogelijk) zijn digitale communicatiemiddelen in te zetten voor deze contacten.

Tips voor studieloopbaanbegeleiding / mentoruur op afstand

 • De individuele studievoortgangsgesprekken op afstand kunnen efficiënt op afstand ingepland worden via outlook en Teams.
 • Oudergesprekken kunnen, in geval dat er geen/weinig bijzonderheden zijn, digitaal worden verzorgd. Bij voorkeur met de student erbij.
 • Ouderinformatieavonden of thema-avonden zijn te organiseren via een livestream/webinar of via vooraf opgenomen filmpjes. Met aansluitend een mogelijkheid om vragen te stellen (hierbij is bijv. Padlet een handig digitaal middel voor ophalen en inventariseren).
 • De instrumenten hieronder dienen als voorbeeld, misschien wordt binnen jouw school of sector een ander formulier gebruikt.

Loopbaanoriëntatie (LOB)

Binnen Curio besteden we veel aandacht aan loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Logisch, we willen dat de lerende zich zo goed mogelijk voorbereidt op de toekomst. De lerende wordt middels gesprekken en/of lessen gestimuleerd zijn/haar loopbaan actief vorm te geven.

De geroosterde LOB-lessen kunnen ingezet worden zoals de lessen op afstand worden verzorgd. De individuele loopbaangesprekken kunnen zoals de studievoortgangsgesprekken worden ingepland.

Tips voor loopbaanbegeleiding op afstand

 • Via Teams of vergelijkbare platforms kan de klas online in subgroepjes aan de slag met een loopbaanopdracht, de nabespreking kan vervolgens online klassikaal gedaan worden.
 • Als bedrijfsbezoeken of sprekers in de les niet mogelijk zijn, zorg dan bijvoorbeeld voor gastlessen via Teams, livestream of video’s.
 • Het inzetten van een digitaal loopbaandossier kan via Itslearning, AMN, de leermeter of vergelijkbare platforms.
 • Om de studenten actief bij hun loopbaan te betrekken kan je ze zelf delen van de les laten voorbereiden en presenteren.
 • Er zijn allerlei (digitale) testen en oefeningen t.b.v. loopbaanoriëntatie die online in de LOB-les kunnen worden ingezet.
 • De instrumenten hieronder dienen als voorbeeld, misschien wordt binnen jouw school of sector een ander formulier gebruikt.

BPV-/stagebegelei-

ding op afstand

Bij BPV-/stagebegeleiding doorloopt de lerende met de begeleider globaal een drietal fasen:

 • Oriëntatiegesprek: in deze fase oriënteert de lerende zich, met behulp van de begeleider/docent, op de stagemogelijkheden en keuzes.
 • Sollicitatie/plaatsingsgesprek: in dit gesprek wordt gekeken of er een match is tussen beide partijen en worden formaliteiten rondom de stage besproken.
 • Voortgangsgesprekken en eindgesprekken met begeleider, de lerende en bedrijf (het 3-hoeksgesprek).

Tips voor BPV-/stagebegeleiding op afstand

Begeleiding door de onderwijsorganisatie

 • Een stagespreekuur is via Teams makkelijk en efficiënt te plannen.
 • Neem tijd om vooraf de lerende en/of de begeleider (apart) te spreken bij bijzonderheden op de stage.
 • BPV-driehoeksgesprekken voortgangs-/eindgesprek) kunnen op afstand afgenomen worden, vaak loopt het extra goed als het eerste driehoeksgesprek fysiek was.
 • Zorgstudenten op stage zijn efficiënt via digitale middelen online te begeleiden.
 • Sommige leerlingen/studenten zijn zelfs gebaat bij een sollicitatiegesprek met een bedrijf of afstand.
 • Indien een student een online sollicitatiegesprek voert geef dan de volgende tips (1. test de verbinding/bandbreedte, 2. gebruik oortjes, 3. zorg voor (dag)licht op je gezicht, 4. blur de achtergrond of ruim op, 5. geen achtergrondgeluiden).
 • De instrumenten hieronder dienen als voorbeeld, misschien wordt binnen jouw school of sector een ander formulier gebruikt.

Tips voor BPV-/stagebegeleiding op afstand

Begeleiding door het leerbedrijf of de instelling

 • Zorg voor een inwerkprogramma op afstand.
 • Maak algemene afspraken over het werken op afstand en de wijze van communiceren.
 • Werk met vaste instructie- en communicatiemomenten voor het werk door bijvoorbeeld en een week- of dagopening en een prioriteitenlijst.
 • Maak tijd voor contactmomenten over het welbevinden van de stagiair.
 • Zorg voor een vervangende begeleiding bij afwezigheid van de praktijkbegeleider.
 • Leg verantwoordelijkheid bij de student over het voorbereiden van de contactmomenten.
 • Zorg voor een organisatieschema met foto’s, functies en taken zodat de stagiaire weet welke werknemer contactpersoon is voor welk onderdeel.
 • Werk bij fysieke aanwezigheid in de praktijk aan werknemersvaardigheden.

Zorgbegeleiding op afstand

Met zorgbegeleiding bedoelen we de 2e-lijnsbegeleiding vanuit een zorgteam of een trajectteam van de school. Deze verdiepte begeleiding bestaat veelal uit begeleidingsgesprekken, soms met mentor/SLB-er erbij, soms zonder. Een combinatie van geplande fysieke gesprekken, geplande onlinegesprekken en ongeplande gesprekken 'on demand' zal voor de meeste zorgstudenten/-leerlingen als prettig worden ervaren.

De individuele zorggesprekken met de lerende en de ouder/verzorger kunnen wisselend fysiek en online worden verzorgd (bijv. via Teams). Een eerste fysieke kennismaking met ouders/verzorgers geniet de voorkeur.

De zorgbegeleider heeft tevens de taak contacten te onderhouden met externe partijen. Ook deze kunnen efficiënt online verlopen.

Tips voor zorgbegeleiding op afstand

 • Gezien de vaak complexe problematiek van de lerende is het aan te raden eerst één of meerdere fysieke gesprekken te hebben.
 • Bespreek hoe de lerende de zorgbegeleiding op afstand wil vormgeven.
 • Houd je aan de structuur van gesprekken/ bereikbaarheid die je hebt afgesproken.
 • Digitale gesprekken zijn privacygevoelig, zorg dat je digitale gesprekken voert middels oortjes of een koptelefoon.